سخنرانان

مهندس زارع حقیقی

رئیس هیئت مدیره تعاونی کامسی

دکتر گلصـورت

استاد دانشــگاه آزاد تهران

دکتر صدیقی

کارشناس سازه و طراح نوین انبوه سازی

دکتر شیرین پرور

مدیر پژوهش شرکت ذوب آهن اصفهان

مهندس ریاحی

دبیر سازمان نظلم مهندسی ساختمان تهران

در حال تکمیل شدن و بارگذاری ویدئوها …