واحد بازرگانی شرکت حدید سازان مشتمل بر دو بخش مجزا ) بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی ( بوده که وظایف هر بخش به صورت اجمالی به شرح زیر می باشد:
بخش بازرگانی خارجی:
در این بخش قسمت عمده سفارشات خارجی که عبارتند از خرید انواع کالاهای مصرفی و غیر مصرفی به شرح ذیل صورت می گیرد:
الف – کالاهای غیر مصرفی: در این واحد پس از تاییدیه های گروه فنی و کارشناسان داخلی و خارجی سفارش ماشی نآلات مورد نیاز نظیر دستگاه دریل، دستگاه تراش، دستگاه پرس، دستگاه گیوتین، دستگاه پانچ و… صورت پذیرفته و خرید انجام می گیرد.
ب – کالاهای مصرفی: عمده کالاهای مصرفی که در زمینه تولید انواع سازه های فلزی به کار می رود، پس از بررسی دقیق توسط این واحد خریداری می گردد.
بخش بازرگانی داخلی:
در این واحد سفارش و خرید کالاهای مصرفی و غیر مصرفی موجود در بازار ایران از جمله ور قهای فولادی، سیم جوش، رنگ و… از شرکت های داخلی مانند مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، اکسین اهواز و… پس از بررسی صورت می پذیرد.

پس از انعقاد قرارداد ساخت و مشخص شدن نوع پروژه واحد فنی و مهندسی شرکت حدید سازان ، اقدام به محاسبه دقیق سازه می نماید و در این راستا نرم افزارهای ETABS , , SAP2000 و… به کار گرفته می شود. پس از تهیه نقشه های شاپ با نرم افزار TEKLA لیستی از آهن آلات پروژه موجود تهیه و با احتساب کمترین پرت، برای خرید به کارفرما ارایه می شود. در نهایت Drawing List پروژه مذکور شامل GA Drawing, Assembly Part, Single Part تهیه و برای تأیید کارفرما، ارسال می شود. پس از این مرحله نقشه ی کامل پروژه در اختیار کارفرمایان محترم قرار گرفته تا ضمن بررسی نهایی، تغییرات احتمالی و تایید نهایی نقشه به دفتر فنی اعلام گردد. در نهایت نقشه های Shop Drawing جهت ساخت تهیه گردیده و به سالن تولید ارسال می گردد. در هرمرحله از تولید، کادر فنی مجموعه نقشه ها و قطعات تولیدی را کنترل می نماید. دفتر فنی ضمن ارتباط مستقیم با امور قراردادها، واحد کنترل پروژه، سالن تولید و نیز واحد نصب هماهنگی لازم را با واحدهای فوق انجام داده و به نوعی پل ارتباطی بین واحدهای فوق می باشد.

 
 

کنترل کیفیت در هرکار، بر دو اصل زیراستوار است :
الف ( از طریق برنامه های تضمین کیفیت ) Q. A : Quality Assurance
ب ( از طریق برنامه های کنترل کیفیت ) Q. C : Quality Control
برنامه های تضمین کیفیت شامل بازرسی مواد اولیه، تنظیم دستورالعم لهای جوشکاری، آزمونهای تعیین صلاحیت جوشکاران، آزمونهای ارزیابی دستورالعمل جوشکاری ،PQR سلامت وسایل کار و کنترل ابعادی قطعات و در نهایت تمام کنتر لهای لازم قبل از عملیات اجرایی هستند.
برنامه های کنترل کیفیت شامل کنترل مونتاژ در مراحل برش، مونتاژ اولیه، مونتاژ نهایی، کنترل کیفیت جوشهای حین جوشکاری، کنترل کیفیت جوشها پس از جوشکاری که شامل بازرسی چشمی ) عینی ( و آزمایشهای غیر مخرب و در نهایت کنترل ابعادی قطعات پس از جوشکاری می باشد.

خط تولید این مجموعه شامل واحد های برش کاری، مونتاژ و جوش، سوراخکاری، ساخت و نصب قطعات فرعی، سند بلاست، رنگ آمیزی و در نهایت بسته بندی می باشد.
برش تسمه از ور قهای استاندارد توسط دستگاه راست بر ۱۰ پیک و گیوتین ۶ متری بر اساس ضخامت ورق با توجه به آیین نامه های اجرائی.
برش استیفنرها توسط گیوتین ۳متری و دستگاه CNC با توجه به ضخامت ور قها، سوراخکاری فلن چها، صفحه ستو نها و ملحقات مربوط به اتصالات
ستو نها، تیرها و تیرچ هها جهت واحد تکمی لکاری با دستگاه پانچ و دریل رادیال و دریل CNC

کنترل کیفیت در هرکار، بر دو اصل زیراستوار است :
الف ( از طریق برنامه های تضمین کیفیت ) Q. A : Quality Assurance
ب ( از طریق برنامه های کنترل کیفیت ) Q. C : Quality Control
برنامه های تضمین کیفیت شامل بازرسی مواد اولیه، تنظیم دستورالعم لهای جوشکاری، آزمونهای تعیین صلاحیت جوشکاران، آزمونهای ارزیابی دستورالعمل جوشکاری ،PQR سلامت وسایل کار و کنترل ابعادی قطعات و در نهایت تمام کنتر لهای لازم قبل از عملیات اجرایی هستند.
برنامه های کنترل کیفیت شامل کنترل مونتاژ در مراحل برش، مونتاژ اولیه، مونتاژ نهایی، کنترل کیفیت جوشهای حین جوشکاری، کنترل کیفیت جوشها پس از جوشکاری که شامل بازرسی چشمی ) عینی ( و آزمایشهای غیر مخرب و در نهایت کنترل ابعادی قطعات پس از جوشکاری می باشد.

خط تولید این مجموعه شامل واحد های برش کاری، مونتاژ و جوش، سوراخکاری، ساخت و نصب قطعات فرعی، سند بلاست، رنگ آمیزی و در نهایت بسته بندی می باشد.
برش تسمه از ور قهای استاندارد توسط دستگاه راست بر ۱۰ پیک و گیوتین ۶ متری بر اساس ضخامت ورق با توجه به آیین نامه های اجرائی.
برش استیفنرها توسط گیوتین ۳متری و دستگاه CNC با توجه به ضخامت ور قها، سوراخکاری فلن چها، صفحه ستو نها و ملحقات مربوط به اتصالات
ستو نها، تیرها و تیرچ هها جهت واحد تکمی لکاری با دستگاه پانچ و دریل رادیال و دریل CNC

کنترل کیفیت در هرکار، بر دو اصل زیراستوار است :
الف ( از طریق برنامه های تضمین کیفیت ) Q. A : Quality Assurance
ب ( از طریق برنامه های کنترل کیفیت ) Q. C : Quality Control
برنامه های تضمین کیفیت شامل بازرسی مواد اولیه، تنظیم دستورالعم لهای جوشکاری، آزمونهای تعیین صلاحیت جوشکاران، آزمونهای ارزیابی دستورالعمل جوشکاری ،PQR سلامت وسایل کار و کنترل ابعادی قطعات و در نهایت تمام کنتر لهای لازم قبل از عملیات اجرایی هستند.
برنامه های کنترل کیفیت شامل کنترل مونتاژ در مراحل برش، مونتاژ اولیه، مونتاژ نهایی، کنترل کیفیت جوشهای حین جوشکاری، کنترل کیفیت جوشها پس از جوشکاری که شامل بازرسی چشمی ) عینی ( و آزمایشهای غیر مخرب و در نهایت کنترل ابعادی قطعات پس از جوشکاری می باشد.