تاریخچه فعالیت ها

 در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ با تشکیل هیات مدیره در محل تعاونی کامسی رسما فعالیت شروع شد و با حداکثری آرا توافق بر مفاد اساسنامه تعاونی کامسی گردید

اسفند ۱۳۹۷در اسفند ماه

در اسفند ماه هیات مدیره تعاونی اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور تشکیل جلسه داد و درباره مفاد اساسنامه بحث و بررسی گردید . در این  تاریخ توانستیم اعضای هیات مدیره را مشخص نماییم و برای اهداف تعاونی قدم های اولیه برداشته شود. مدیران ارشد شرکت های عضو تعاونی برای رشد سازمانی و قراردادهای سازمانی به نظر ثابت رسیدند 

سال ۱۳۹۲

شرکت در نمایشگاه کنفرانس سازه فولاد استان تهران

سال ۱۳۹۳

شرکت در نمایشگاه کنفرانس سازه فولاد استان تهران