تاریخچه فعالیت ها

 در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ با تشکیل هیات مدیره در محل تعاونی کامسی رسما فعالیت شروع شد و با حداکثری آرا توافق بر مفاد اساسنامه تعاونی کامسی گردید

اسفند ۱۳۹۷در اسفند ماه

در اسفند ماه هیات مدیره تعاونی اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی کشور تشکیل جلسه داد و درباره مفاد اساسنامه بحث و بررسی گردید . در این  تاریخ توانستیم اعضای هیات مدیره را مشخص نماییم و برای اهداف تعاونی قدم های اولیه برداشته شود. مدیران ارشد شرکت های عضو تعاونی

سال ۱۳۹۲

شرکت در نمایشگاه کنفرانس سازه فولاد استان تهران

سال ۱۳۹۳

شرکت در نمایشگاه کنفرانس سازه فولاد استان تهران