سعید زارع حقیقی

کارشناسی ارشد عمران

رئیس هیئت مدیره

کیوان کاویانپور

دکترای عمران ـ سازه

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدعلی شاهی

دکترای مدیریت استراتژیک

عضو هیئت مدیره

 

علیرضا جاودانی

کارشناسی عمران

عضو هیئت مدیره

محمود گودرز

کارشناسی عمران

عضو هیئت مدیره