سعید زارع حقیقی

کارشناسی ارشد عمران

رئیس هیئت مدیره

علیرضا جاودانی

کارشناسی عمران

نایب رئیس هیئت مدیره

محمدعلی شاهی

دکترای مدیریت استراتژیک

عضو هیئت مدیره

 

عباس تک

کارشناسی عمران

عضو هیئت مدیره

مهدی حریری

کارشناسی عمران

عضو هیئت مدیره